Виконання кваліфікаційних робіт (дипломного проєктування) та курсових робіт і проєктів  виступає як фінальний етап навчання, дозволяючи здобувачам освіти систематизувати, закріпити та розширити теоретичні та практичні знання з обраної спеціальності чи дисципліни, а також використовувати їх для вирішення реальних наукових, технічних, економічних виробничих та інших завдань. Цей процес також сприяє розвитку навичок самостійної роботи та опановуванню методикою дослідження та експерименту, пов’язаних з обраною тематикою.

Крім того, дипломні проєкти, курсові роботи та проєкти є індикаторами загального рівня підготовки здобувачів освіти та їх здатності до самостійної роботи в межах обраної спеціальності.

У процесі виконання та розробки завдань роботи чи проєкту здобувач освіти набуває навичок, які він демонструє під час їх захисту:

  • Вміння чітко формулювати поставлені завдання.
  • Вибір та обґрунтування методів та прийомів розв’язування проблем.
  • Здатність застосовувати свої знання для розв’язання конкретних завдань.
  • Уміння адаптувати останні наукові досягнення та новітні технології для розв’язування задач проєкту.
  • Логічне та стисло викладати думки та пропозиції.
  • Уміння формулювати висновки.

Процес виконання курсових робіт та проєктів, дипломного проєктування ґрунтується на успішному засвоєнні матеріалу зі спеціальних дисциплін.

Курсова робота чи проєкт, дипломний проєкт виконується здобувачем освіти, як самостійна робота, під керівництвом викладача або фахівця з відповідної галузі. Вони організовують та керують роботою здобувача таким чином, щоб він міг знайти та застосувати оптимальні рішення самостійно, з використанням мінімальних зусиль та часу, відведеного на написання та оформлення роботи та проєкту.

Робота  та проєкт вважаються завершеними, коли пояснювальна записка та всі графічний матеріал відповідають вимогам чинних стандартів.