Система практичної підготовки та виробнича діяльність


   У Прилуцькому технічному фаховому коледжі значна увага приділяється формуванню у здобувачів практичних вмінь і навичок на що передбачено частина навчального навантаження.

   Практична підготовка – обов’язковий компонент освітньо-професійної підготовки, що має на меті інтегрування теоретичних та практичних компетентностей студентів в єдиному процесі.

Метою практичної підготовки є: формування та всебічний розвиток особистості, забезпечення умов для самовизначення і самореалізації – головна мета галузі освіти. Підготовка висококваліфікованих фахівців є основним завданням фаховий коледжів. Одним з головних завдань практичного навчання в коледжі є формування професійних навичок студентів.

   Завданнями практичної підготовки є:
 • поглиблення теоретичних знань;
 • формування у майбутніх фахівців умінь та навичок практичної діяльності;
 • набуття та розвиток професійних вмінь і навичок для прийняття самостійних рішень під час практичної роботи в реальних ринкових виробничих умовах;
 • формування творчого дослідницького підходу до практичної підготовки.

Реалізація практичного навчання у коледжі:

Організація практичної підготовки регламентується «Положенням про практичне навчання»

   Під час навчальної практики студенти ознайомлюються із особливостями майбутньої спеціальності, отримують необхідні компетентності з навчальних дисциплін. Для проведення таких практик у коледжі обладнано 52 навчальні аудиторії, у повному обсязі використовується навчально-виробничі майстерні, навчально-тренувальні полігони, проводяться екскурсії.
   Виробнича практика здобувачів освіти є завершальним етапом навчання і також організована відповідно до діючих навчальних планів, робочих програмам, календарно-тематичних планів. Вона, як правило, проходить на місцях майбутнього працевлаштування. Виробнича практика є однією з найважливіших форм підготовки молодих спеціалістів, а також загальним підсумком навчання та підготовки до державної атестації. Здобувачі освіти проходять практику на кращих підприємствах різних форм власності, з якими укладено відповідні угоди.

Спеціальність 071 Облік і оподаткування

 • Навчальна практика з планування та організації діяльності підприємства
 • Навчальна практика з інформатики і комп’ютерної техніки
 • Навчальна практика з фінансового обліку
 • Навчальна практика з інформаційних систем і технологій в обліку
 • Навчальна практика з економічного аналізу
 • Навчальна практика з податкової системи
 • Виробнича практика


Спеціальність 123 Комп’ютерна інженерія

 • Електрорадіомонтажна практика
 • Електрорадіовимірювальна практика
 • Комп’ютерна практика
 • Практика з отримання робочої професії
 • Виробничо-технологічна практика
 • Переддипломна практика
 • Дипломне проектування

Спеціальність 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

 • Навчально-ознайомлювальна практика
 • Слюсарна практика
 • Зварювальна практика
 • Механічна практика
 • Електромонтажна практика
 • Практика з технічного обслуговування і ремонту електричного обладнання та засобів автоматики
 • Практика з вирішення виробничо-ситуаційних завдань
 • Виробничо-технологічна практика
 • Переддипломна практика
 • Дипломне проектування

Спеціальність 192 Будівництво та цивільна інженерія (Будівництво, обслуговування і ремонт гідромеліоративних споруд)

 • Практика будівельна
 • Практика з комп’ютеризації виробництва
 • Практика гідрометрична
 • Практика геодезична
 • Практика з електронної тахеометрії
 • Практика з комплексних меліорацій
 • Практика з водопостачання і водовідведення
 • Практика з гідротехнічних споруд
 • Практика з меліоративних і будівельних машин
 • Практика з набуття робочої професії
 • Практика з вирішення ситуаційних задач
 • Практика виробничо-технологічна
 • Практика переддипломна
 • Дипломне проектування

Спеціальність 192 Будівництво та цивільна інженерія (Монтаж, обслуговування устаткування і систем газопостачання)

 • Зварювальна практика
 • Слюсарна практика
 • Геодезична практика
 • Практика з ремонту газового обладнання
 • Практика на отримання робітничої професії
 • Виробничо-технологічна практика
 • Переддипломна практика
 • Дипломне проектування

Спеціальність 193 Геодезія та землеустрій

 • Комп’ютерна практика
 • Практика з ґрунтознавства
 • Практика з основи сільськогосподарського виробництва
 • Практика з набуття робочої професії
 • Практика з теодолітної зйомки
 • Практика з нівелювання
 • Практика з тахеометричної зйомки
 • Практика з мензульної зйомки
 • Практика з фотограмметрії
 • Практика з автоматизований зйомок території
 • Практика з вирішення ситуаційних задач
 • Технологічна практика
 • Переддипломна практика
 • Дипломне проектування