Здобувачі освіти відповідно до підпункту 17 пункт 1 статті 54 Закону України «Про фахову передвищу освіту» мають право на вибір навчальних дисциплін у межах, передбачених відповідною освітньою програмою та навчальним планом, в обсязі, що становить не менше як 10 % загальної кількості кредитів ЄКТС, передбачених для даного рівня фахової передвищої освіти.

 

Викладання вибіркових дисциплін забезпечують педагогічні працівники циклових комісій, назви яких зазначено у переліку вибіркових дисциплін.

  Здобувачі фахової передвищої освіти мають самостійно вибрати будь-які дисципліни із наведеного Переліку вибіркових дисциплін.

  Порядок та умови вибору вибіркових дисциплін здобувачами фахової передвищої освіти у Прилуцькому технічному фаховому коледжі відбувається відповідно до Положення про порядок та умови вибору вибіркових дисциплін здобувачами фахової передвищої освіти.

ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН ДЛЯ ВИБІРКОВОЇ СКЛАДОВОЇ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНИХ ПРОГРАМ ПІДГОТОВКИ

Спеціальність 071 Облік і оподаткування

ВК 1 Статистика / Прикладна статистика
ВК 2 Маркетинг / Менеджмент і адміністрування
ВК 3 Українська мова за професійним спрямуванням / Основи сучасного діловодства
ВК 4 Вища математика / Прикладна математика
ВК 5 Податкова система / Фіскальне адміністрування
ВК 6 Контроль і ревізія / Контролінг
ВК 7 Фінансове право / Облікова політика підприємства
ВК 8 Казначейська справа / Державне регулювання економіки

Спеціальність 123 Комп’ютерна інженерія

ВК 1 Електрорадіовимірювання / Вимірювання у системах зв’язку
ВК 2 Периферійні пристрої / Інтерфейси мікропроцесорних систем
ВК 3 Дискретна математика / Дискретні обчислення
ВК 4 Основи менеджменту та маркетингу / Менеджмент та маркетинг
ВК 5 Надійність, діагностика та експлуатація комп'ютерних систем і мереж / Безпека та діагностичне забезпечення ІоТ систем
ВК 6 Організація баз даних / Організація баз даних та знань
ВК 7 Основи програмної інженерії / Інженерія програмного забезпечення
ВК 8 Економіка і планування виробництва / Економіка та бізнес

Спеціальність 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

ВК 1 Основи сучасного діловодства / Українська мова за професійним спрямуванням
ВК 2 Фізика / Основи електродинаміки
ВК 3 Електричний привод сільськогосподарських машин / Автоматизований електропривод
ВК 4 Релігієзнавство / Історія та культура України
ВК 5 Електротехнологія / Електротехнічні установки
ВК 6 Машини та обладнання в агропромисловому комплексі / Технічне обслуговування та ремонт техніки
ВК 7 Основи сільськогосподарського виробництва / Технологія виробництва, переробки і зберігання сільськогосподарської продукції
ВК 8 Основи енергозбереження / Енергоощадні технології
ВК 9 Основи автоматики / Електронні пристрої в системах керування
ВК 10 Основи підприємництва, менеджменту та маркетингу / Основи фінансового менеджменту та маркетингу

Спеціальність 192 Будівництво та цивільна інженерія (Будівництво, обслуговування і ремонт гідромеліоративних споруд)

ВК 1 Комп’ютеризація виробництва / Інформаційні технології у водному господарстві
ВК 2 Меліоративне ґрунтознавство і землеробство / Землеробство і сільськогосподарське виробництво на меліорованих землях
ВК 3 Релігієзнавство / Етика та естетика
ВК 4 Аграрне і підприємницьке право / Водне право
ВК 5 Облік на підприємстві, фінанси і кредит / Облік водних ресурсів
ВК 6 Електропривод і автоматизація ГМС / Основи автоматики та автоматизації виробничих процесів у водному господарстві
ВК 7 Конструкції будівель і споруд / Будівельні конструкції
ВК 8 Сантехнічне обладнання / Інженерне обладнання будівель
ВК 9 Організація ремонтних робіт / Виробнича база будівництва
ВК 10 Меліоративні і будівельні машини / Будівельна та меліоративна техніка

Спеціальність 192 Будівництво та цивільна інженерія (Монтаж, обслуговування устаткування і систем газопостачання)

ВК 1 Стандартизація і сертифікація / Єврокоди і євростандарти у будівництві
ВК 2 Риторика / Етика та естетика
ВК 3 Основи підприємницької діяльності / Бізнес-планування
ВК 4 Релігієзнавство / Філософія релігії
ВК 5 Основи енергозбереження / Енергоефективність будівель і споруд
ВК 6 Газифікація сільської місцевості / Комплексні підходи до керування надійністю систем газопостачання
ВК 7 Нормування праці і кошторис / Облік і аудит
ВК 8 Охорона праці в галузі / Охорона праці в будівництві
ВК 9 Гідравлічні машини / Гідравлічні та аеродинамічні машини
ВК 10 Інженерна геодезія / Інженерна геологія та геодезія
ВК 11 Вища математика / Вища та прикладна математика

Спеціальність 193 Геодезія та землеустрій

ВК 1 Грошова оцінка земель і нерухомості / Ринок земель та землеоціночна діяльність
ВК 2 Основи проектування доріг місцевого значення / Інженерна інфраструктура територій
ВК 3 Історія земельних відносин / Історія землеустрою
ВК 4 Землеустрій населених пунктів / Планування територій земель населених пунктів
ВК 5 Основи картографування / Цифрові плани та карти
ВК 6 Організація і планування землевпорядних робіт / Державна землевпорядна експертиза
ВК 7 Українська мова за професійним спрямуванням / Організація діловодства
ВК 8 Релігієзнавство / Етика і естетика
ВК 9 Менеджмент в землеустрої / Менеджмент в землевпорядкуванні
ВК 10 Протиерозійна організація території / Раціональне використання земель
ВК 11 Автоматизована земельно-кадастрова інформаційна система / Основи ГІС в кадастрових системах