Опитування є складовою внутрішньої системи забезпечення якості фахової передвищої освіти Прилуцького технічного фахового коледжу і проводиться з метою вивчення думки учасників освітнього процесу та зацікавлених сторін щодо:

  • якості освітнього процесу та освітньої діяльності в Коледжі й використання отриманої інформації для її підвищення;
  • стимулювання професійного зростання та підвищення кваліфікації педагогічних працівників;
  • врахування інтересів та пропозицій учасників освітнього процесу та інших зацікавлених сторін під час формулювання цілей та результатів навчання;
  • визначення рівня задоволеності здобувачів фахової передвищої освіти освітньою, організаційною, інформаційною, консультативною та соціальною підтримкою;
  • узгодження результатів діяльності Коледжу з вимогами та очікуваннями стейкхолдерів;
  • отримання інформації про соціальні процеси та проблеми, які потребують свого вирішення на шляху вдосконалення всієї системи організації підготовки фахівців.

Організація опитувань здійснюється відповідно до Положення про проведення та організації опитування учасників освітнього процесу та зовнішніх стейкхолдерів

Опитування в Коледжі поділяються на регулярні та нерегулярні.

Регулярні опитування – проводяться на постійній основі, є обов’язковими для проведення, а також є складовою моніторингу системи внутрішнього забезпечення якості фахової передвищої освіти. До них відносяться:

  • опитування здобувачів фахової передвищої освіти щодо якості викладання  та  навчання,  академічної  доброчесності  тощо;
  • опитування роботодавців   і   випускників   щодо   якості   та   удосконалення освітньо-професійної програми та інші.

Нерегулярні опитування проводяться, за потреби, для вирішення завдань, що виникають у процесі освітньої діяльності, за рішенням циклових комісій, гарантів освітніх програм та інших структурних підрозділів Університету. До них можуть відноситися опитування здобувачів фахової передвищої освіти щодо:

  • якості  дистанційного  навчання  під  час  карантину  (отримання  достовірної інформації  щодо  організації  та  викладенню даних  через  використання дистанційних технологій);
  • оцінки психологічного клімату в Коледжі та інші.

Суб’єктами опитування виступають: здобувачі фахової передвищої освіти, випускники, педагогічні працівники, стейкхолдери, інші зацікавлені сторони.