Концепція виховної роботи в Прилуцькому технічному фаховому коледжі

Формування національної інтелігенції, сприяння збагаченню й оновленню інтелектуального генофонду нації, виховання її духовної еліти – це мета, що стоїть перед вищими навчальними закладами на одному рівні з підготовкою висококваліфікованих фахівців.

Досягнення мети виховання можливе лише за умови комплексного підходу і залучення до цієї роботи всього педколективу, адміністрації, органів студентського самоврядування.

Система заходів з виховання студентів Прилуцького технічного фахового коледжу базується на основних положеннях Концепції національної системи виховання з урахуванням органічного взаємозв’язку процесу навчання та виховання.

Розроблені концептуальні засади виховання студентів коледжу охоплюють головну мету, цiлi i завдання виховної роботи, iдейне підґрунтя, основні напрямки i засоби досягнення мети.

Головною метоювиховання є формування цiлiсної i гармонійно розвиненої особистості з високою національною самосвiдомiстю.

Така особистість — це насамперед громадянин української держави, її патріот, гуманіст, для якого пріоритетом є загальнолюдські й загальнодержавні цiнностi, це людина з високою фаховою підготовкою й широким світоглядом, розвинутим інтелектом, належним рівнем загальної, політичної та правової культури.

Принципи виховного процесу в Прилуцькому технічному фаховому коледжі

До принципів, на яких базуються цілі та завдання виховання, належать:

  • гуманізм і толерантність, повага до студентів, їхніх цiннiсних орiєнтацiй i переконань, політичних симпатій, релiгiйних уподобань;
  • урахування iндивiдуальних нахилів i здібностей студентів, рiвня їхнього інтелектуального та загальнокультурного розвитку, специфіки курсу навчання і майбутньої  спеціальності;
  • партнерство як форма стосунків між викладачами i студентами, співпраця у розв’язанні питань навчання, відпочинку, побуту, широке використання можливостей профкому студентів, підтримка i стимулювання студентських iнiцiатив;
  • єдність навчання та виховання, що передбачає добросовісне виконання кожним студентом своїх функціональних обов’язків i громадських доручень, участь у громадському житті групи, коледжу;
  • цiлiснiсть i системність виховного впливу на студентів адміністрації, викладачів, профкому студентів;
  • пріоритет загальнолюдських цінностей, їх органічне поєднання з цінностями національними.