Легошина Олена Леонідівна

завідувачка відділення,
кандидат економічних наук, 
викладач вищої кваліфікаційної категорії

Структурні зміни у суспільному виробництві, тенденція до зміни форм власності у незалежній Україні викликали потребу в переорієнтації напрямів професійної освіти.

Місія діяльності відділення полягає в якісному задоволенні потреб населення в освітніх послугах найвищого рівня, забезпеченні підприємств, установ та організацій країни кваліфікованими кадрами, всебічному розвитку молоді як особистості завдяки системному використанню в навчально-виховному процесі передових освітніх технологій.

Саме таких фахівців готують на відділенні «Землевпорядкування, будівництво та економіка».


   На відділенні є три випускових циклових комісії:

  • Циклова комісія спеціальних дисциплін будівництва, обслуговування і ремонту ГМС;
  • Циклова комісія спеціальних дисциплін землевпорядкування;
  • Циклова комісія бухгалтерсько-економічних дисциплін.

 У складі циклових комісій працюють провідні науково-педагогічні та педагогічні працівники коледжу.

Галузь знань 07 «Управління та адміністрування»

Спеціальність 071 «Облік і оподаткування»
Освітньо-професійна програма «Облік і оподаткування»
Освітньо-професійний ступінь фахової передвищої освіти 
– фаховий молодший бакалавр
   Термін навчання:

– три роки – на основі базової загальної середньої освіти (9 класів);
– два роки – на основі повної загальної середньої освіти (11 класів).
   Форма навчання – денна
   Випускники спеціальності 071 Облік і оподаткування можуть працювати на посадах:
– Бухгалтер та касир-експерт
– Асистент бухгалтера-експерта
– Бухгалтер
– Касир-експерт
– Ревізор
– Інспектор
– Інспектор з інвентаризації
– Інспектор-ревізор
– Інспектори податкової служби
– Державний податковий інспектор
– Ревізор-інспектор-податковий
   Основними цілями ОПП «Облік і оподаткування» є підготовка фахівців у галузі управління та адміністрування, які володіють типовими спеціалізованими знаннями і практичними навичками з обліку, оподаткування, контролю та аналізу господарської діяльності та вміють їх застосовувати для вирішення завдань системи управління підприємств та організацій. Також ОПП орієнтована на підготовку фахівців, які здатні якісно формувати й аналізувати фінансову, управлінську, податкову і статистичну звітність підприємств, установ, організацій та інтерпретувати отриману інформацію для прийняття ефективних управлінських рішень.
   На спеціальності працює випускова циклова комісія бухгалтерсько-економічних дисциплін. Викладачами циклової комісії розроблені робочі навчальні програми дисциплін, що формують загальні та професійні компетентності.

Галузь знань 19 Архітектура та будівництво

Спеціальність 192 Будівництво та цивільна інженерія
Освітньо-професійна програма Будівництво та цивільна інженерія (Будівництво, обслуговування і ремонт гідромеліоративних споруд)
Освітньо-професійний ступінь фахової передвищої освіти – 
фаховий молодший бакалавр

   Термін навчання:
– чотири роки – на основі базової загальної середньої освіти (9 класів);
– три роки – на основі повної загальної середньої освіти (11 класів).
   Форма навчання – денна, заочна
   Випускники спеціальності Будівництво та цивільна інженерія (Будівництво, обслуговування і ремонт гідромеліоративних споруд) можуть працювати на посадах:
– технік-гідротехнік
– технік-гідрометрист
– інспектор з використання водних ресурсів в проєктних, будівельних, експлуатаційних, управлінських, науково-дослідних організаціях та установах басейнових та обласних управліннях водних ресурсів.
   Основними цілями ОПП «Будівництво та цивільна інженерія (Будівництво, обслуговування та ремонт ГМС) є підготовка фахівців для проєктування та зведення будівель, інженерних споруд та гідромеліоративних систем, виготовлення будівельних конструкцій, експлуатації та реконструкції будівельних об’єктів. Також ОПП орієнтована на підготовку фахівців з будівництва та цивільної
інженерії, прийняття ефективних професійних рішень у будівництві; розв’язання актуальних задач і проблем будівництва.
   На спеціальності працює випускова циклова комісія спеціальних дисциплін будівництваобслуговування і ремонту ГМС. Викладачами циклової комісії розроблені робочі навчальні програми дисциплін, що формують загальні та професійні компетентності.

Галузь знань 19 Архітектура та будівництво

Спеціальність 193 Геодезія та землеустрій
Освітньо-професійна програма «Геодезія та землеустрій»
Освітньо-професійний ступінь фахової передвищої освіти – 
фаховий молодший бакалавр

   Термін навчання:
– чотири роки – на основі базової загальної середньої освіти (9 класів);
– три роки – на основі повної загальної середньої освіти (11 класів).
   Форма навчання – денна, заочна.

Випускники спеціальності «Геодезія та землеустрій» можуть працювати на посадах:- технік-землевпорядник
– технік-проектувальник
– копіювальник технічної документації
– кресляр
– технік-картограф
– технік-геодезист тощо.
   Основними цілями ОПП «Геодезія та землеустрій» є підготовка висококваліфікованих фахівців, які мають поглиблені знання з геодезії, картографії, фотограмметрії, землевпорядного проєктування, державного земельного кадастру, земельного права достатніх для успішного виконання професійних обов’язків у сфері землеустрою, а також у галузі топографо-геодезичного виробництва з метою отримання та аналізу геопросторових даних.
   Базові знання, уміння, навички дозволять фаховому молодшому бакалавру вирішувати складні спеціалізовані завдання та практичні проблеми в процесі професійної діяльності.
   На спеціальності працює випускова циклова комісія спеціальних дисциплін землевпорядкування. Викладачами циклової комісії розроблені робочі навчальні програми дисциплін, що формують загальні та професійні компетентності.

Продовження навчання

Наші випускники можуть продовжити навчання у закладах вищої освіти, зокрема у Національному університеті водного господарства та природокористування (м. Рівне), Сумському державному університеті, Київському університеті будівництва та архітектури, із яким підписані договори.

Викладачі є авторами численних електронних посібників, електронних навчальних ресурсів, учасниками та переможцями конкурсів на кращий методичний матеріал, які організовуються Державною установою Науково-методичний центр вищої та фахової передвищої освіти, активними учасниками майстер-класів, педагогічних семінарів, тренінгів.

Викладачі систематично підвищують педагогічну майстерність, теоретичний та практичний рівень знань у навчальних закладах вищої освіти, на курсах підвищення кваліфікації у Національному університеті біоресурсів та природокористування (м. Київ), Білоцерківському інституті неперервної професійної освіти ДЗВО «Університет менеджменту освіти» тощо.

Викладачі відділення беруть участь у роботі як всеукраїнських, так і міжнародних наукових конференцій, мають наукові публікації.